LƯ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN

 

1.      Họ và tên: BÙI THỊ HỒNG CHINH

2.      Năm sinh: 1988

3.      Nam/ nữ : Nữ

4.      Học vị:Thạc sĩ,                                     Năm đạt học vị: 2018

5.      Chức vụ: Giảng viên, Phó Chủ tịch Hội sinh viên

6.      Điện thoại: 0963807926,                     Email: chinhbth.py@hvnh.edu.vn

7.      Chuyên môn giảng dạy : Kinh tế học vĩ mô

8.      Các công tŕnh khoa học đă công bố:

 

TT

Tên công tŕnh

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp của tỉnh Phú Yên trong điều kiện Việt Nam gia nhập WTO

2013

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Kinh tế - Học viện Ngân hàng

2

Giải pháp quản trị rủi ro cho ngành nông sản phú yên xuất khẩu sang thị trường thế giới

2014

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên

3

Đánh giá hiệu lực các chính sách Kinh tế vĩ mô trong mục tiêu ổn định và tăng trưởng Kinh tế giai đoạn 2011 – 2014: tồn tại và kiến nghị.

2015

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Kinh tế - Học viện Ngân hàng

4

Hệ thống vạn vật kết nối cho doanh nghiệp trong thời đại công nghiệp 4.0

2018

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên

 

9.      Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đă chủ tŕ hoặc tham gia:

10.  Các sách đă xuất bản