LƯ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN

 

1.     Họ và tên        : CHU THỊ HIỆP

2.     Năm sinh        : 1986

3.     Nam/ nữ          : Nữ

4.     Học vị             : Thạc sĩ                          Năm đạt học vị      : 2011

5.     Chức vụ          : Giảng viên

6.     Điện thoại       : 036.7055.619      Email          : hiepct.py@hvnh.edu.vn

7.     Chuyên môn giảng dạy       : Triết học

8.     Các công tŕnh khoa học đă công bố:

 

TT

Tên công tŕnh

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Tạo bước đột phá cho xuất khẩu lao động Việt Nam

2015

Tạp chí Kinh tế dự báo

 

2

Vai tṛ của người giảng viên trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy các môn lư luận chính trị theo học chế tín chỉ

2015

 Kỷ yếu hội thảo “Nâng cao chất lượng dạy học các môn lư luận chính trị đáp ứng nhu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ” của Khoa Lư luận chính trị - Trường Đại học Phú Yên.

3

Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến sự tiến bộ xă hội.

2018

Kỷ yếu Hội thảo HVNH - PVPY