LƯ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN

 

1.      Họ và tên            : LÊ HOÀNG ĐỨC

2.      Năm sinh            : 1989

3.      Nam/ nữ             : Nam

4.      Học vị                 :Thạc sĩ,                                            Năm đạt học vị         : 2016

5.      Chức vụ              : Giảng viên

6.      Điện thoại          :0987793889,                        Email              : duclh.py@hvnh.edu.vn

7.      Chuyên môn giảng dạy : Kinh tế học vĩ mô

8.      Các công tŕnh khoa học đă công bố:

 

TT

Tên công tŕnh

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp của tỉnh Phú Yên trong điều kiện Việt Nam gia nhập WTO

2013

Tạp chí Trí thức Phú Yên

2

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp trong điều kiện Việt Nam gia nhập WTO

2013

Kỷ yếu hội thảo Học viện Ngân hàng

3

Tác động phụ của các chính sách vĩ mô trong thời kỳ phục hồi kinh tế Việt Nam: từ góc nh́n lư thuyết của Keynes

2014

Kỷ yếu hội thảo khoa học Học viện Ngân hàng

4

Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, tiêu thụ năng lượng và lượng khí thải CO2: nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

2017

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Phân viện Phú Yên – Học viện Ngân hàng

5

Đánh giá khả năng tiếp cận tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

2017

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia

6

Đánh giá khả năng tiếp cận tín dụng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

2018

Tạp chí thị trường tài chính tiền tệ (ISSN:1859-2805)

7

Đánh giá tác động chương tŕnh hỗ trợ tín dụng ưu đăi đối với phúc lợi của hộ nghèo tại Viêt Nam

2018

Kỷ yếu Hội thảo khoa học bộ môn toán - Học viện Ngân hàng

 

9.      Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đă chủ tŕ hoặc tham gia:

STT

Tên công tŕnh

Năm công bố

Cấp nghiên cứu

1

Tăng trưởng và ổn định tài chính tại Việt nam, thực trạng và giải pháp (thành viên)

2017

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp học viện

 

10.  Các sách đă xuất bản

 

STT

Tên công tŕnh

Năm công bố

Nhà xuất bản

1

Tăng trưởng và ổn định tài chính tại Việt nam, thực trạng và giải pháp (thành viên)

2017

NXB Khoa học Xă hội