LƯ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN

 

1.      Họ và tên            : Lê Thị Kim Huệ

2.      Năm sinh            : 1984

3.      Nam/ nữ             : Nữ

4.      Học vị                 :Tiến sĩ,                                 Năm đạt học vị         : 2018

5.      Chức vụ              : Phó trưởng Bộ môn Kinh tế - Chính trị

6.      Điện thoại          :0934770361,                        Email              : hueltk@hvnh.edu.vn

7.      Chuyên môn giảng dạy : Triết học; Chủ nghĩa xă hội khoa học

8.      Các công tŕnh khoa học đă công bố:

 

TT

Tên công tŕnh

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Yên

2014

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

2

Kinh nghiệm thu hút nhân tài ở một số nước và bài học cho Việt Nam hiện nay

2015

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Marketing

3

Những đ̣i hỏi cấp thiết của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đối với nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay

2016

Tạp chí Khoa học Chính trị

4

Bàn về hệ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại trong Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng

2016

Tạp chí Khoa học Chính trị

5

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Phú Yên hiện nay

2017

Tạp chí Khoa học Chính trị

6

Những vấn đề cần lưu ư trong đánh giá rủi ro của tổ chức tài chính vi mô

2017

Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ

7

Chính sách tuyển dụng, thu hút và trọng dụng nguồn nhân lực ở tỉnh Phú Yên hiện nay

2017

Tạp chí Phát triển Nhân lực

8

Giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở tỉnh Phú Yên trong thời gian tới

2018

Tạp chí Khoa học Quản lư Giáo dục

9

Tác động của vốn con người đến tăng trưởng năng suất lao động ở Việt Nam

2019

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Kinh tế - Luật và Quản lư

10

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xă hội ở Việt Nam hiện nay

2014

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Lư luận Chính trị - Học viện Ngân hàng

 

11

Một số trao đổi về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Yên trong thời kỳ hội nhập

2014

Kỷ yếu Hội thảo khoa học HVNH – Phân viện Phú Yên

 

12

Những nút thắt trong hoạt động quản trị công ty tại Việt Nam hiện nay

2015

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế

13

Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn lư luận chính trị trong giai đoạn hiện nay

2015

Kỷ yếu hội thảo khoa học Đại học Phú Yên

 

14

Sản xuất sạch hơn – giải pháp tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp Việt Nam

2017

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Học viện Ngân hàng – Phân viện Phú Yên

15

Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Singapore - bài học vận dụng cho Việt Nam

2017

Kỷ yếu hội thảo khoa học Học viện Ngân hàng

16

Giải pháp nhằm nâng cao khả năng tự chủ tài chính tại Học viện Ngân hàng hiện nay

2017

Kỷ yếu hội thảo khoa học Học viện Ngân hàng

17

Chiến lược tài chính toàn diện ở Malaysia - Bài học vận dụng cho Việt Nam

2017

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia

18

Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với thị trường lao động Việt Nam

2018

Kỷ yếu hội thảo khoa học Học viện Ngân hàng

19

Một số vấn đề lư luận về khái niệm phát triển nguồn nhân lực

2018

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đại học Ngoại thương

20

Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

2018

Kỷ yếu Hội thảo HVNH – PVPY

21

Kinh nghiệm phát triển tài chính toàn diện ở Việt Nam từ bài học của Malaysia

2019

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia

22

Bàn về khái niệm phát triển nguồn nhân lực

2019

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia

 

9.      Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đă chủ tŕ hoặc tham gia:

 

STT

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đă tham gia

Thời gian thực hiện (Ngày, tháng, năm theo HĐ)

T́nh trạng đề tài

Cấp quản lư (Cấp NN, Bộ…)

1

Nguồn vốn con người trong tăng trưởng kinh tế bền vững ở Việt Nam

ngày 24 tháng 7 năm 2019

Đă bảo vệ đạt loại Giỏi

Cấp cơ sở