LƯ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN

 

1.      Họ và tên            : NGÔ VĂN CHÁNH

2.      Năm sinh            : 02 – 12 -  1972

3.      Nam/ nữ             : Nam

4.      Học vị                 : Thạc sĩ                                 , Năm đạt học vị       : 2011

5.      Chức vụ              : Giảng viên

6.      Điện thoại          : 0914187879                        , Email : Chanhnv.py@hvnh.edu.vn

7.      Chuyên môn giảng dạy : Tư tưởng Hồ Chi Minh

8.      Các công tŕnh khoa học đă công bố:

 

TT

Tên công tŕnh

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Để tự phê b́nh và phê b́nh theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI đạt kết quả tốt

2014

Bản tin Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên

2

Xây dựng phong cách làm việc quần chúng cho cán bộ lănh đạo theo tư tưởng Hồ Chí Minh

2014

Bản tin Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên

3

Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về nhân tài vào phát triển nguồn nhân lưc chất lượng cao cho ngành Ngân hàng.

2015

Hội thảo khoa lư luận, Học viện Ngân hàng

4

Quan điểm Hồ Chí Minh về vai tṛ của Nông nghiệp

2016

Hội thảo khoa lư luận, Học viện Ngân hàng

 

5

. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đưa Phú Yên trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020.

2016

Hội thảo Phân viện Phú Yên

 

6

Xây dựng văn hóa Doanh Nghiệp – Một giải pháp phát triển Doang nghiệp bền vững

2017

Hội thảo Phân viện Phú Yên

7

Cách mạng Tháng Mười – Một sáng tạo tuyệt vời của Lênin về vận dụng học thuyết cách mạng vô sản của C.Mác

2017

Hội thảo tỉnh Phú Yên

8

Hồ Chí Minh cả một đời v́ nước, v́ dân

2019

Tọa đàm 50 thực hiện thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo tỉnh Phú Yên  và Trường chính trị tỉnh tổ chức

 

9.      Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đă chủ tŕ hoặc tham gia:

 

STT

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đă tham gia

Thời gian thực hiện (Ngày, tháng, năm theo HĐ)

T́nh trạng đề tài

Cấp quản lư (Cấp NN, Bộ…)

1

Toàn cầu hóa tác động đến văn hóa Việt Nam trong thời đại hiện nay

Mă số: DTVH.06/2014

( 5/2014- 5/ 2015 )

Khá

Đề tài nghiên cứu cấp học viện