LƯ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN

 

1.      Họ và tên            : NGUYỄN THỊ DỊU HIỀN

2.      Năm sinh            : 1985

3.      Nam/ nữ             : Nữ

4.      Học vị                 : Thạc sĩ                                 Năm đạt học vị         : 2011

5.      Chức vụ              :

6.      Điện thoại          : 0978.509.918                      Email              : hienntd.py@hvnh.edu.vn

7.      Chuyên môn giảng dạy : Pháp luật Đại cương, Pháp luật Kinh tế

8.      Các công tŕnh khoa học đă công bố:

 

TT

Tên công tŕnh

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Một số đề xuất nhằm nhân rộng mô h́nh quỹ tín dụng nhân dân tại Phú Yên

2014

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Học viện Ngân hàng – Phân viện Phú Yên: “Nguồn lực nào cho tăng trưởng kinh tế tỉnh Phú Yên

2

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước - Nh́n từ góc độ pháp lư

2016

Tạp chí Khoa học – Đại học Phú Yên

3

Phổ cập tài chính thông qua dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di động. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện phát triển kinh tế - xă các tỉnh Nam Trung Bộ”.

2017

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện phát triển kinh tế - xă các tỉnh Nam Trung Bộ”.

4

Bàn về loại h́nh doanh nghiệp được kinh doanh dịch vụ kiểm toán độc lập

2017

Kỷ yếu quốc gia “Kế toán - kiểm toán và kinh tế Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.

5

Quản trị nội bộ doanh nghiệp trong thời đại công nghệ 4.0 – Nh́n từ góc độ pháp lư

2018

Kỷ yếu Hội thảo HVNH - PVPY

6

Ứng dụng khoa học công nghệ trong việc phổ cập tài chính thông qua dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di động

2019

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia, Học viện Tài chính

7

Bàn về địa vị pháp lư của hộ kinh doanh và vấn đề chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

2019

Tạp chí Khoa học – Đại học Phú Yên