LƯ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN

 

1.      Họ và tên            : Nguyễn Thị Đông

2.      Năm sinh            : 1980

3.      Nam/ nữ             : Nữ

4.      Học vị                 :Tiến sĩ,                      Năm đạt học vị         : 2019

5.      Chức vụ              : Trưởng Bộ môn Kinh tế - Chính trị

6.      Điện thoại          :0989206010 ,           Email              : dongnt@hvnh.edu.vn

7.      Chuyên môn giảng dạy : Kinh tế vi mô, Kinh tế phát triển

8.      Các công tŕnh khoa học đă công bố:

 

TT

Tên công tŕnh

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Tác động của vốn con người đến tăng trưởng năng suất lao động ở Việt Nam

2019

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Kinh tế - Luật và Quản lư

2

Đóng góp của các ngành công nghiệp vào tăng trưởng năng suất lao động Việt Nam

2018

Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP. HCM

3

Công nghiệp Việt Nam giai đoạn 1996 - 2015: những bước chuyển ḿnh về năng suất lao động

2018

Tạp chí Phát triển và Hội nhập

4

Co giăn việc làm theo tốc độ chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam

2017

Tạp chí phát triển và hội nhập

5

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và việc làm ở Việt Nam: tiếp cận theo phương pháp nhân qủa Granger

2017

Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP. HCM

6

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở Việt Nam giai đoạn 1994-2013

2015

Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng

7

Mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành và tăng trưởng việc làm bằng phương pháp kiểm định nhân quả Granger.

2015

Tạp chí Lao động và Xă hội

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

 

 

9.      Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đă chủ tŕ hoặc tham gia:

 

STT

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đă tham gia

Thời gian thực hiện (Ngày, tháng, năm theo HĐ)

T́nh trạng đề tài

Cấp quản lư (Cấp NN, Bộ…)