LƯ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN

 

1.      Họ và tên            : Phan Văn Hiền

2.      Năm sinh            : 1975

3.      Nam/ nữ             : Nam

4.      Học vị                 :Thạc sĩ,                                            Năm đạt học vị:    2008

5.      Chức vụ  : Giảng viên Bộ môn Kinh tế - Chính trị, HVNH– Phân viện Phú Yên

6.      Điện thoại          :0986 804 118,                      Email              : hienpv.py@hvnh.edu.vn

7.      Chuyên môn giảng dạy : Pháp luật đại cương; Pháp luật Kinh tế, Pháp luật ngân hàng và Quỹ tín dụng nhân dân

8.      Các công tŕnh khoa học đă công bố:

 

TT

Tên công tŕnh

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Hoàn thiện pháp luật về hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong quá tŕnh hội nhập kinh tế quốc tế

2008

Kỷ yếu

Đại Học Luật Tp Hồ Chí Minh

2

Một số đề xuất nhằm nhân rộng mô h́nh quỹ tín dụng nhân dân tại Phú Yên.

2014

Kỷ yếu

Hội thảo khoa học Học viện Ngân hàng – Phân viện Phú Yên

3

Những rào cản pháp lư về tái cơ cấu các quỹ tín dụng nhân dân ở Việt Nam hiện nay và định hướng hoàn thiện

2018

Kỷ yếu

Hội thảo khoa học Học viện Ngân hàng

4

Phát triển bền vững Quỹ tín dụng nhân dân ở Việt Nam trong thời đại công nghiệp 4,0

2018

Kỷ yếu

Hội thảo khoa học Học viện Ngân hàng – Phân viện Phú Yên

5

Phát triển nền kinh tế xanh hướng tới phát triển bền vững các quỹ tín dụng nhân dân ở Việt Nam hiện nay

2019

Kỷ yếu

Hội thảo khoa học Học viện Ngân hàng

 

6

 

Bàn về Giá xe ô tô b́nh dân hiện nay ở Việt Nam và một số giải pháp, nhất là giải pháp pháp lư nhằm hạ giá thành sản phẩm này

 

2019

 

Tạp chí

Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Công nghệ Sài

G̣n

7

Bàn về Quỹ tín dụng nhân dân hiện nay ở Việt Nam và một số giải pháp nhằm giúp các QTDND phát triển bền vững

Dự kiến

2020

Kỷ yếu

Hội thảo khoa học Học viện Ngân hàng – Phân viện Phú Yên