LƯ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN

 

1.      Họ và tên            : TÔ QUỐC THÁI

2.      Năm sinh            : 1988

3.      Nam/ nữ             : Nam

4.      Học vị                 :Thạc sĩ,                                            Năm đạt học vị         : 2017

5.      Chức vụ              : Giảng viên

6.      Điện thoại          :0982.215 026           Email              : quocthaichinhtri@gmail.com

7.      Chuyên môn giảng dạy : Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

8.      Các công tŕnh khoa học đă công bố:

 

TT

Tên công tŕnh

Năm công bố

Tên tạp chí

1

1.             T́nh trạng ô nhiễm môi trường biển tác động đến kinh tế Phú Yên, thực trạng và những giải pháp khắc phục.

 

2014

Hội thảo Phân Viện “Nguồn lực nào cho sự phát triển của Tỉnh Phú Yên”.

2

Thực trạng và những giải pháp xung quanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

 

2016

 Hội thảo Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay, số 176/QĐ-NXBLĐXH, tr 217-222.Học viện Ngân hàng

3

 Thực trạng, nguyên nhân và những giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường biển ở nước ta.

 

2017

Hội thảo Phân Viện Phú Yên

4

Những vấn đề đặt ra và những giải pháp đối với hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam trước sự phát triển cách mạng công nghiệp 4.0.

2018

Hội thảo Phân Viện Phú Yên

 

9.      Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đă chủ tŕ hoặc tham gia:

STT

Tên công tŕnh

Năm công bố

Cấp nghiên cứu

1

Toàn cầu hóa tác động đến văn hóa Việt Nam trong thời đại hiện nay.

 

2015

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học Viện, Học Viện Ngân Hàng.

 

10.  Các sách đă xuất bản

 

STT

Tên công tŕnh

Năm công bố

Nhà xuất bản