LƯ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN

 

1.      Họ và tên            : TRẦN THỊ ÁI DIỄM

2.      Năm sinh            : 1988

3.      Nam/ nữ             : Nữ

4.      Học vị                 :Thạc sĩ,                                            Năm đạt học vị         : 2015

5.      Chức vụ              : Giảng viên

6.      Điện thoại          :0988327343,                        Email              : diemtta.py@hvnh.edu.vn

7.      Chuyên môn giảng dạy : Kinh tế học vi mô; Kinh tế học quốc tế

8.      Các công tŕnh khoa học đă công bố:

 

TT

Tên công tŕnh

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cá ngừ đại dương Phú Yên

2015

Tạp chí Trí thức Phú Yên

2

Bàn về vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam trong thời gian qua

2016

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Lư luận chính trị - Học viện Ngân hàng

3

Nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành cá ngừ đại dương tại tỉnh B́nh Định và Phú Yên (đồng tác giả)

2016

Kỷ yếu Hội thảo khoa học trẻ thủy sản toàn quốc lần thứ VII

4

Nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành hồ tiêu Việt Nam (đồng tác giả)

2017

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Bộ môn Kinh tế - Học viện Ngân hàng

5

Giải pháp phát triển doanh nghiệp bền vững trước những rủi ro của môi trường ở Việt Nam

2017

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Phân viện Phú Yên – Học viện Ngân hàng

6

Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến lĩnh vực tiếp thị và một số kiến nghị cho các doanh nghiệp tại Việt Nam

2018

Kỷ yếu Hội thảo HVNH - PVPY

7

Phát triển nền kinh tế xanh hướng tới phát triển bền vững ở Việt Nam: cơ hội và thách thức

2019

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Lư luận chính trị - Học viện Ngân hàng

8

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành ngân hàng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

2019

Kỷ yếu Hội thảo khoa hoc quốc gia, HVNH - PVPY

9

Thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện: Kinh nghiệm của các nước và bài học cho Việt Nam

2019

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia, Học viện Tài chính

 

9.      Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đă chủ tŕ hoặc tham gia:

10.  Các sách đă xuất bản

 

STT

Tên công tŕnh

Năm công bố

Nhà xuất bản

1

Tăng trưởng và ổn định tài chính tại Việt nam, thực trạng và giải pháp (thành viên)

2017

NXB Khoa học Xă hội