LƯ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN

 

1.      Họ và tên            : TRẦN THỊ KIM THANH

2.      Năm sinh            : 1985

3.      Nam/ nữ             : Nữ

4.      Học vị                 : Thạc sĩ,                                           Năm đạt học vị         : 2013

5.      Chức vụ              : Giảng viên

6.      Điện thoại          : 0948037706,                       Email              : thanhttk.py@hvnh.edu.vn

7.      Chuyên môn giảng dạy : Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

8.      Các công tŕnh khoa học đă công bố:

 

TT

Tên công tŕnh

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Thực trạng và nhu cầu nhân lực khu vực Nam Trung bộ đến năm 2020

2013

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đại học Phú Yên

2

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học các môn Lư luận chính trị trong giai đoạn hiện nay

2015

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Lư luận chính trị trường Đại học Phú Yên

3

Phát triển nông nghiệp ở Australia - Những gợi mở cho Việt Nam

2016

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Lư luận chính trị Học viện Ngân hàng

4

Phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay nhằm đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

2017

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Lư luận chính trị Học viện Ngân hàng

5

Phát triển doanh nghiệp nông thôn bền vững trước rủi ro môi trường - xă hội

2017

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Phân viện Phú Yên – Học viện Ngân hàng

6

Cách mạng Tháng Mười- giá trị và bài học kinh nghiệm đối với thực tiễn cách mạng và công cuộc đổi mới hiện nay ở Việt Nam

2017

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trường Chính trị tỉnh Phú Yên

7

Cách mạng công nghiệp 4.0 – Cơ hội và thách thức đối với nông nghiệp Việt Nam

2018

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Phân viện Phú Yên – Học viện Ngân hàng

 

9.      Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đă chủ tŕ hoặc tham gia:

10.  Các sách đă xuất bản