LƯ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN

 

1.    Họ và tên: CAO HỒNG MINH

2.    Ngày, tháng, năm sinh:  20/10/1987

3.    Nam/nữ: nữ

4.    Học vị: Thạc sỹ; Năm đạt học vị: 2013; Cơ sở đào tạo: Đại học Queensland, Úc

5.    Chức vụ, đơn vị công tác: Bộ môn Kinh tế - Chính trị; Học viện Ngân hàng – Phân viện Phú Yên

6.    Điện thoại: 0917 688 983; E-mail:  minhch.py@hvnh.edu.vn

7.    Chuyên môn giảng dạy: Kinh tế Quốc tế

8.    Các công tŕnh Khoa học đă công bố:

 

TT

Tên công tŕnh

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Institutional Quality and Foreign Direct Investment Inflows: the case of Vietnam.

2019

Asian Economic and Financial Review

2

Exchange Rate Pass-Through (ERPT), and its Implications for Vietnam: Vector Autoregressive Approach from Vietnam-Korea Trade Data

2019

Asian Economic and Financial Review

3

Investigating the Environment Kuznets curve hypothesis in Vietnam: an ARDL bounds testing approach

2018

Journal of Economy and Entrepreneurship

4

Investigating Revealed Comparative Advantage and Competitiveness of Vietnam's manufactured goods

2016

Tạp chí Phát triển và Hội nhập

5

Ảnh hưởng của truyền thông xă hội đến hành vi lựa chọn điểm đến du lịch: Nghiên cứu trường hợp khách du lịch đến Phú Yên

2017

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Ứng dụng CNTT trong du lịch – Xu hướng và giải pháp đón đầu trước hội nhập ngành du lịch”

6

An analysis of Comparative advantage pattern of Vietnam’s exports to the EU – some policy implications

2016

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Vietnam - EU Free Trade Agreement: What does it mean to our trade?

 

7

Thực trạng và giải pháp thu hút khách du lịch quốc tế nhằm phát triển ngành du lịch tỉnh Phú Yên

2014

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Nguồn lực nào cho Tăng trưởng Kinh tế tỉnh Phú Yên”

 

 

9.   Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đă chủ tŕ hoặc tham gia

 

STT

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đă tham gia

Thời gian thực hiện (Ngày, tháng, năm theo HĐ)

T́nh trạng đề tài

Cấp quản lư (Cấp NN, Bộ…)

1

Truyền dẫn tỷ giá và những ứng dụng của nó: Nghiên cứu trường hợp Việt Nam từ số liệu thương mại ASEAN (Exchange rate pass-through and its implications: The case of Vietnam from ASEAN trade data)

2018-2019

Đă nghiệm thu

Cấp Học viện

 

 

 

10.  Các sách đă xuất bản

 

STT

Tên công tŕnh

Năm công bố

Nhà xuất bản

1

Quản lư Tài chính cá nhân

2017

NXB Lao động Xă hội