Bộ Môn Cơ Bản

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 10:51 AM

 

01 nguyenquangthuan   Họ và Tên: Nguyễn Quang Thuận
  Chức vụ:  Trưởng Bộ môn
  Trình độ: Thạc sĩ
  Môn giảng dạy: Toán cao cấp; Mô hình toán kinh tế; Lý thuyết xác suất và thống kê; Kinh tế lượng.
  Điện thoại 0918123962
  Email: thuannq@hvnh.edu.vn, nquangthuan@gmail.com
  Lý lịch khoa học (Click để xem)

 

02   Họ và Tên: Lê Thị Thanh Hoa
  Chức vụ: Phó Bộ môn
  Trình độ: Thạc sĩ
  Môn giảng dạy: Tiếng Anh cơ bản và Tiếng Anh chuyên ngành
  Điện thoại: 01234081273
  Email: hoaltt@hvnh.edu.vn, freshflower081273@gmail.com
  Lý lịch khoa học (Click để xem)

 

03   Họ và Tên:  Nguyễn Tôn Hoài
  Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Cử nhân
  Môn giảng dạy: Giáo dục thể chất
  Điện thoại: 0905555967
  Email: hoaint.py@hvnh.edu.vn, nguyentonhoai@gmail.com
  Lý lịch khoa học (Click để xem)

 

04   Họ và Tên:  Lê Trần Duy Thư
  Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Thạc sĩ
  Môn giảng dạy: Tin học đại cương
  Điện thoại: 0905151262
  Email: thultd.py@hvnh.edu.vn, duythu1976@gmail.com
  Lý lịch khoa học (Click để xem)

 

05   Họ và Tên:  Phan Thế Minh Nguyệt
  Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Thạc sĩ
  Môn giảng dạy: Tiếng Anh
  Điện thoại: 0905841757
  Email: nguyetptm.py@hvnh.edu.vn, phantheminhnguyet73@gmail.com
  Lý lịch khoa học (Click để xem)

 

06   Họ và Tên:  Phạm Thị Kim Sa
  Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Thạc sĩ
  Môn giảng dạy: Tiếng Anh cơ bản 1,2
  Điện thoại: 0984190196
  Email: saptk.py@hvnh.edu.vn
  Lý lịch khoa học (Click để xem)

 

07   Họ và Tên:  Trần Lê Nghi Trân
  Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Thạc sĩ
  Môn giảng dạy: Tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh chuyên ngành
  Điện thoại: 0913412280
  Email: trantln.py@hvnh.edu.vn, tt15121980@gmail.com
  Lý lịch khoa học (Click để xem)

 

08   Họ và Tên: Lê Văn Thịnh
  Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Tiến sĩ
  Môn giảng dạy: Tiếng Anh thương mại 1,2
  Điện thoại: 0221649523
  Email: thinhlv.py@hvnh.edu.vn
  Lý lịch khoa học (Click để xem)
Tag: ,