Bộ môn cơ bản

Thứ tư, Ngày 26 tháng 05 năm 2021 01:56 PM

Hệ thống môn học:

1. Toán Kinh tế 1:

https://bit.ly/3hSKF3S

https://bit.ly/3vmcgOM

 

2. Toán kinh tế 2:

https://bit.ly/3wweDPe

https://bit.ly/3wsPPYm

https://bit.ly/3wySkbD

 

3. Tin học đại cương:

https://bit.ly/3fmHjEF

 

4. Kinh tế lượng:

https://bit.ly/3fIS6Ih

 

5. Giáo dục thể chất 2:

https://bit.ly/3vqYeLK

 

6. Tiếng Anh: 

- TA4 syllabus: https://bit.ly/3fjbfRY

- B1 Course Contents: https://bit.ly/3oRcZoD

- Syllabus for E1: https://bit.ly/3fOWo0y

- Syllabus for E2: https://bit.ly/2SxDbsE

- Syllabus for E3: https://bit.ly/34goYD1

- Guidance for E1: https://bit.ly/3fmtt53

- Guidance for E2: https://bit.ly/3vsEN5m

- Guidance for E3: https://bit.ly/3yCZL3q

- Contents of the course E4: https://bit.ly/3fP9ISG

 

Tag: ,