Bộ môn Kinh tế Chính Trị

Thứ hai, Ngày 24 tháng 05 năm 2021 03:33 PM

Hệ thống môn học:

1. Chủ nghĩa xã hội khoa học:

https://bit.ly/2QLrxK5

 

2. Kinh tế phát triển:

https://bit.ly/3bRHSEa

 

3. Kinh tế quốc tế:

https://bit.ly/3oVbSEN

 

4. Kinh tế vi mô:

https://bit.ly/3ueDIge

 

5. Kinh tế vĩ mô:

https://bit.ly/2RJepph

 

6. Lịch sử Đảng:

https://bit.ly/3bOzAx2

 

7. Kinh tế chính trị:

https://bit.ly/3oKb99c

 

8. Triết học:

https://bit.ly/3wvhcRK

 

9. Pháp luật đại cương:

https://bit.ly/3bOIYAI

 

10. Pháp luật kinh tế:https://bit.ly/3fGMUVh

 

11. Tư tưởng Hồ Chí Minh: https://bit.ly/3fFyt3L

 

Tag: ,