Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận Internet Banking: Trường hợp ở khu vực phía Nam Việt Nam

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 08:18 PM

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận Internet Banking: Trường hợp ở khu vực phía Nam Việt Nam/Ths Trịnh Thị Lạc, Ths Trần Thị Mai Nguyên.- Tạp chí Khoa học và đào tạo Ngân hàng .-số 211 tháng 12/2019.-H.: Học viện Ngân Hàng, 2019.-Tr35-48.
Tác giả:  - Ths Trịnh Thị Lạc, Ths Trần Thị Mai Nguyên -  Giảng viên Khoa Ngân Hàng - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên.
Toàn văn

Tag: ,