Chiến lược tài chính toàn diện ở Malaysia - Bài học vận dụng cho Việt Nam

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 04:22 PM

Chiến lược tài chính toàn diện ở Malaysia - Bài học vận dụng cho Việt Nam/Ths. Lê Thị Kim Huệ, Ths Võ Thị Hoàng Nhi: Kỷ yếu hội thảo quốc gia thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Nam Trung bộ.-H.: Nxb Lao động xã hội, 2017; tr.219-tr.228.-Đầu trang tên sách ghi Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển việt Nam - Học  viện Ngân hàng.

Tác giả: - Ths.Lê Thị Kim Huệ: Phó CN Bộ môn Kinh tế-Chính trị - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên
             - Ths.Võ Thị Hoàng Nhi: Giảng viên Khoa Ngân hàng - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên
Toàn văn

 

Tag: ,