Chính thức hóa tài chính vi mô nhằm tăng cường tiếp cận tín dụng của người nghèo

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 04:12 PM

Chính thức hóa tài chính vi mô nhằm tăng cường tiếp cận tín dụng của người nghèo
Chính thức hóa tài chính vi mô nhằm tăng cường tiếp cận tín dụng của người nghèo/Đinh Thị Mỹ Hạnh: Ths, Nguyễn Thị Ngà.- Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 11/2017.- H.: Hiệp hội Ngân hàng, 2017.- Tr20-24.
     Tác giả: - Đinh Thị Mỹ Hạnh: Ths -  Giảng viên Khoa Kế toán Kiểm toán - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên.
                  - Nguyễn Thị Ngà -  Giảng viên Khoa Ngân hàng - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên.      
                   Xem toàn văn
Tag: ,