Khoa Kế toán

Thứ ba, Ngày 25 tháng 05 năm 2021 03:33 PM

Hệ thống môn học:

1.  Nguyên lý kế toán:

https://bit.ly/34fCff6

https://bit.ly/3ultjzf

 

2. Kế toán công:

https://bit.ly/3hSQpL8

https://bit.ly/34gfzva

 

3. Kế toán quốc tế:

https://bit.ly/3vjRDTf

https://bit.ly/3viMiM4

 

4. Kế toán Tài chính 1:

https://bit.ly/3fkURka

https://bit.ly/2RNltky

 

5. Kế toán Tài chính 2:

https://bit.ly/3fkpshq

https://bit.ly/3oO1U7Y

 

6. Kiểm toán Tài chính 1:

https://bit.ly/2SmM6wM

https://bit.ly/34gfOq4

 

7. Hệ thống thông tin kế toán:

https://bit.ly/3wofPEm

https://bit.ly/3hXfftn

 

8. Nguyên lý thống kê kinh tế:

https://bit.ly/3oLKqsK

https://bit.ly/3oMS5XO

 

9. Thống kê doanh nghiệp:

https://bit.ly/3yKNU3B

https://bit.ly/34eXxJD

 

10. Tổ chức công tác kế toán tài chính:

https://bit.ly/3hSRUZM

https://bit.ly/3fMuQsG

 

11. Tổ chức kế toán quản trị:

https://bit.ly/3fk4ZK0

https://bit.ly/3oLvBqa

 

12. Kế toán Thuế:

https://bit.ly/2QMVsBs

https://bit.ly/3hQhK0k

 

13. Kế toán quản trị doanh nghiệp:

https://bit.ly/2QNA4Mu

https://bit.ly/3viN0cc

 

14. Kiểm toán căn bản:

https://bit.ly/3wtNdti

https://bit.ly/3wqq3UC

 

15. Kế toán Tài chính 3:

https://bit.ly/3oO0tq6

https://bit.ly/3yBUk4R

 

16. Kế toán máy:

https://bit.ly/3ujDDYH

https://bit.ly/3oMV8PO

 

Tag: ,