Công đoàn Cơ sở Thành viên

Thứ năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2019 03:13 PM

Công đoàn Cơ sở Thành viên

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÀNH VIÊN
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - PHÂN VIỆN PHÚ YÊN
KHÓA XXI, NH 2017-2022

 

I. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÀNH VIÊN HỌC VIỆN NGÂN HÀNG – PHÂN VIỆN PHÚ YÊN 

TT

Họ và tên

Chức vụ chính quyền

Chức vụ công đoàn

1

Nguyễn Thị Hiển

TP.Đào tạo và QLNH

- Chủ tịch CĐCSTV
- Chủ nhiệm UBKT

2

Lê Thị Thanh Huyền

Giảng viên - PCN Khoa Kế toán – Kiểm toán

Phó Chủ tịch CĐCSTV

3

Trương Quốc Bảo

Chuyên viên Phòng Đào tạo và QLNH

Ủy viên - Văn phòng

4

Nguyễn Thị Phương Nhung

Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính

Ủy viên – Thi đua khen thưởng

5

Đào Tuấn Khanh

Giảng viên Khoa Tài chinh

Ủy viên – Kế toán

6

Lê Trần Duy Thư

Giảng viên Bộ Môn Cơ bản

Ủy viên - Trưởng ban Nữ công, Thủ quỹ

7

Chu Thị Hà Vinh

Phó phòng Quản lý Người học

Ủy viên - Văn nghệ - thể dục thể thao

 II. BAN CHẤP HÀNH ỦY BAN KIỂM TRA 

TT

Họ và tên

Chức vụ chính quyền

Chức vụ công đoàn

1

Nguyễn Thị Hiển

TP.Đào tạo và QLKH

Phó Chủ tịch CĐCSTV – Chủ nhiệm UBKT

2

Phan Văn Hiền

Giảng viên BM KTCT

Ủy viên

3

Lê Thị Kim Huệ

Giảng viên - PCN BM KTCT

Ủy viên

 III. BAN THANH TRA NHÂN DÂN 

TT

Họ và tên

Chức vụ chính quyền

Chức vụ công đoàn

1

Đào Tuấn Khanh

Giảng viên Khoa Tài chính

Trưởng ban 

2

Vũ Thị Khánh Minh

Giảng viên Khoa Kế toán

Ủy viên

3

Hồ Đức Tiến

Giảng viên Khoa Ngân hàng

Ủy viên

 IV. BAN NỮ CÔNG 

TT

Họ và tên

Chức vụ chính quyền

Chức vụ công đoàn

1

Lê Trần Duy Thư

Giảng viên Bộ môn Cơ bản

Ủy viên – Trưởng ban Nữ công

2

Lê Thị Thanh Hải

Chuyên viên

Ủy viên

3

Trần Thị Mai Nguyên

Giảng viên Khoa Ngân hàng

Ủy viên

 V. BAN CHẤP HÀNH CÁC TỔ CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC CĐCSTV PHÂN VIỆN PHÚ YÊN 

TT

Tổ công đoàn

BCH các Tổ công đoàn

Tổ trưởng

Tổ phó

01

Tổ CĐ Tổ chức – Hành chính

Vũ Thị Hồng Hà

Phạm Cao Tăng

02

Tổ CĐ Đào tạo & Trung Tâm

Nguyễn Thị Thân

Lê Thị Thanh Hải

03

Tổ CĐ Tài chính – Kế toán

Nguyễn Thị Vân

 

04

Tổ CĐ Quản trị - Dịch vụ

Nguyễn Công Trứ

Nguyễn Kim Lưu

05

Tổ CĐ Khoa Ngân hàng

Nguyễn Phan Yến Phương

Hồ Đức Tiến

06

Tổ CĐ Khoa Kế toán – Kiểm toán

Nguyễn Võ Tuyết Trinh

Huỳnh Thu Minh Thư

07

Tổ CĐ Khoa Tài chính

Nguyễn Thị Hiền

Nguyễn Thị Ngọc Điệp

08

Tổ CĐ Bộ môn Kinh tế - Chính trị

Chu Thị Hiệp

Cao Hồng Minh

09

Tổ CĐ Bộ môn cơ bản

Phạm Thị Kim Sa

Lê Thị Thanh Hoa

 

 

Tag: ,