Factoring as a Form of Financing Small and Medium-Sized Enterprises in ASEAN

Thứ sáu, Ngày 26 tháng 02 năm 2021 03:07 PM

Factoring as a Form of Financing Small and Medium-Sized Enterprises in ASEAN/Ths Đỗ Thị Mỹ Hương.-Applied Economic and Financial Vol 5, No 3 2018.-P59-P64
Ths Đỗ Thị Mỹ Hương: Giảng viên Khoa Ngân hàng - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên
Toàn Văn
 
Tag: ,