Giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt khu vực nông thôn

Thứ sáu, Ngày 26 tháng 02 năm 2021 02:19 PM

Giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt khu vực nông thôn/Ths Nguyễn Thị Phúc Hậu.- Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ.-Số 8 năm 2019.-H.: Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, 2018.-Tr25-29
Tác giả: Ths Nguyễn Thị Phúc Hậu: Trưởng Khoa Kế toán Kiểm toán - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên.
Toàn văn

Tag: ,