Giải pháp nhằm khơi thông nguồn vốn tín dụng cho pháp triển nông nghiệp nông thôn

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 04:36 PM

Giải pháp nhằm khơi thông nguồn vốn tín dụng cho pháp triển nông nghiệp nông thôn/Ths Nguyễn Thị Phúc Hậu.- Tạp chí Thị Trường Tài Chính Tiền tệ .-số 24 tháng 12/2016.-H.: Hiệp hội Ngân hàng, 2016.-Tr21-26.
Tác giả: - Nguyễn Thị Phúc Hậu: Th.s -  Chủ nhiệm Khoa Kế toán Kiểm toán - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên.

Toàn văn

Tag: ,