Giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận tài chính ngành thủy sản khu vực duyên hải Nam Trung bộ

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 04:21 PM

Giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận tài chính ngành thủy sản khu vực duyên hải Nam Trung bộ/Ths. Trần Thị Dung Linh, Ths Đặng Vũ Khánh Vân : Kỷ yếu hội thảo quốc gia thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Nam Trung bộ.-H.: Nxb Lao động xã hội, 2017; tr.333-tr.342.-Đầu trang tên sách ghi Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển việt Nam - Học  viện Ngân hàng.

Tác giả: - Ths. Trần Thị Dung Linh: Trưởng khoa Ngân hàng - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên
             - Ths Đặng Vũ Khánh Vân: Phó khoa Ngân hàng - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên
Toàn văn

Tag: ,