Hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân trong môi trường pháp lý mới/Ths Võ Thị Hoàng Nhi.- Tạp chí Ngân hàng .-số 19 tháng 10/2016.-H.: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2016.-Tr36-40.

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 03:40 PM

Tác giả: - Võ Thị Hoàng Nhi: Th.s -  Giảng viên Khoa Ngân Hàng - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên.

 

Tag: ,