Khoa Kế toán - Kiểm toán

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 10:24 AM

 

01 Nguyễn Thị Phúc Hậu   Họ và Tên: Nguyễn Thị Phúc Hậu
  Chức vụ:  Trưởng khoa
  Trình độ: Thạc sĩ
  Môn giảng dạy: Nguyên lý kế toán, Kế toán quốc tế
  Điện thoại: 0944.453750
  Email: hauntp@hvnh.edu.vn
  Lý lịch khoa học (click để xem)

 

02   Họ và Tên: Hoàng Văn Tuấn
  Trình độ: Thạc sĩ
  Môn giảng dạy: Kế toán Ngân hàng, Lý thuyết kế toán, Nghiệp vụ Kiểm soát- Kiểm toán nội bộ QTDND, Kiểm toán căn bản.
  Điện thoại: 0905170927
  Email: tuanhv@hvnh.edu.vn
  Lý lịch khoa học (click để xem)
   

 

03   Họ và Tên: Lê Thị Thanh Huyền
  Chức vụ: Phó khoa
  Trình độ: Thạc sĩ
  Môn giảng dạy: Kế toán tài chính, Kế toán công, Thực hành kế toán máy
  Điện thoại: 0905.257595
  Email: huyenltt@hvnh.edu.vn
  Lý lịch khoa học (click để xem)

 

04   Họ và Tên: Định Thị Mỹ Hạnh
  Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Thạc sĩ
  Môn giảng dạy: Nguyên lý thống kê kinh tế, Thống kê doanh nghiệp, Hệ thống thông tin kế toán.
  Điện thoại: 0917.983133
  Email: hanhdtm.py@hvnh.edu.vn
  Lý lịch khoa học (click để xem)

 

05   Họ và Tên:  Vũ Thị Khánh Minh
  Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Thạc sĩ
  Môn giảng dạy: Kế toán thuế, Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp, Nguyên lý thống kê kinh tế
  Điện thoại: 0984.391234
  Email: minhvtk.py@hvnh.edu.vn
  Lý lịch khoa học (click để xem)

 

06   Họ và Tên:  Huỳnh Thu Minh Thư
  Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Thạc sĩ
  Môn giảng dạy: Kế toán tài chính 1, Kế toán quản trị, Tổ chức công tác kế toán quản trị trong doanh nghiệp
  Điện thoại: 0903.429423
  Email: thuhtm.py@hvnh.edu.vn
  Lý lịch khoa học (click để xem)

 

07   Họ và Tên: Trần Vũ Thùy Nga
  Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Thạc sĩ
  Môn giảng dạy: Nguyên lý Kế toán, Kế toán tài chính 1, Kế toán quản trị
  Điện thoại: 0935.455657
  Email: ngatvt.py@hvnh.edu.vn
  Lý lịch khoa học (click để xem)

 

08   Họ và Tên: Nguyễn Võ Tuyết Trinh
  Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Thạc sĩ
  Môn giảng dạy: Kiểm toán căn bản, Kiểm toán tài chính 1, Kế toán tài chính 3
  Điện thoại: 0913.455354
  Email: trinhvnt.py@hvnh.edu.vn;
  Lý lịch khoa học (click để xem)

 

Tag: ,