Khoa Ngân Hàng

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 10:00 AM

 

01

 

Họ và Tên: Trần Thị Dung Linh

 

Chức vụ:  Trưởng khoa

 

Trình độ: Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng

 

Môn giảng dạy: Tiền tệ ngân hàng, Tài trợ dự án, Những vấn đề cơ bản về tiền tệ, tín dụng, ngân hàng và thị trường tài chính

 

Điện thoại 0944266865

 

Email: linhttd@hvnh.edu.vn

 

Lý lịch khoa học (Click để xem)

 

02

 

Họ và Tên: Đặng Vũ Khánh Vân

  Chức vụ: Phó khoa
  Trình độ: Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng
  Môn giảng dạy: Thị trường tiền tệ, Quản trị ngân hàng, Quản trị rủi ro tín dụng, Quản lý rủi ro trong hoạt động quỹ tín dụng nhân dân
  Điện thoại: 0902037210
  Email: vandvk@hvnh.edu.vn
  Lý lịch khoa học (Click để xem)

 

03

 

Họ và Tên: Trần Bùi Quốc Tuệ

 

Trình độ: Thạc sỹ 

 

Môn giảng dạy: Tiền tệ ngân hàng, Thanh toán quốc tế

 

Điện thoại: 0905165989

 

Email: tuetbq@hvnh.edu.vn

 

Lý lịch khoa học (Click để xem)

 

 

 

04

 

Họ và Tên: Trần Thanh Long

 

Trình độ: Tiến sĩ

 

Môn giảng dạy: Tín dụng Ngân hàng I,II, Thẩm định dự án đầu tư, Nghiệp vụ Tín dụng QTDND, Tín dụng vi mô

 

Điện thoại: 083.4440222

 

Email: longtt@hvnh.edu.vn

 

Lý lịch khoa học (Click để xem)

 

 

 

05

 

Họ và Tên: Nguyễn Thị Hiển

 

Trình độ: Thạc sỹ

 

Môn giảng dạy: Thanh toán quốc tế

 

Điện thoại: 0918957358

 

Email: hiennt.py@hvnh.edu.vn

 

Lý lịch khoa học (Click để xem)

 

 

 

06

 

Họ và Tên: Võ Thị Hoàng Nhi

  Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng
  Môn giảng dạy: Thanh toán quốc tế, Kiểm soát-kiểm toán nội bộ NHTM, Kiểm soát – kiểm toán nội bộ cơ bản và nâng cao Quỹ tín dụng nhân dân
  Điện thoại: 094953730
  Email: nhivth.py@hvnh.edu.vn
  Lý lịch khoa học (Click để xem)

 

07

 

Họ và Tên: Trịnh Thị Lạc

  Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng
  Môn giảng dạy: Tín dụng ngân hàng 1, Tín dụng ngân hàng 2, Thực hành phần mềm giao dịch ngân hàng
  Hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam, Nghiệp vụ tín dụng quỹ tín dụng nhân dân, Phân tích và quản lý tài chính quỹ tín dụng nhân
  Điện thoại: 0918957050           Email: lactt.py@hvnh.edu.vn
  Lý lịch khoa học (Click để xem)

 

 

 

08

 

Họ và Tên: Hồ Đức Tiến

  Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Thạc sĩ
  Môn giảng dạy: Tài trợ dự án, Ngân hàng thương mại
  Điện thoại tienhd.py@hvnh.edu.vn
  Email: tienhd.py@hvnh.edu.vn
  Lý lịch khoa học (Click để xem)

 

09

 

Họ và Tên:  Trần Thị Mai Nguyên

  Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng
  Môn giảng dạy: Tiền tệ - Ngân hàng, Marketing ngân hàng, Kỹ năng giao dịch trong hoạt động ngân hàng
  Điện thoại: 0907209702
  Email: nguyenttm.py@hvnh.edu.vn
  Lý lịch khoa học (Click để xem)

 

10

Ngà

 

Họ và Tên: Nguyễn Thị Ngà

  Chức vụ   : Giảng viên
  Trình độ: Thạc sĩ
  Môn giảng dạy: Thị trường tiền tệ, Marketing Ngân hàng, Kỹ năng giao dịch trong kinh doanh Ngân hàng, Kỹ năng giao dịch Quỹ TDND
  Điện thoại: 0918159918
  Email: ngant.py@hvnh.edu.vn
  Lý lịch khoa học (Click để xem)

 

11

 

Họ và Tên: Nguyễn Phan Yến Phương

  Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Thạc sĩ
  Môn giảng dạy: Quản trị Ngân hàng, Tín dụng Ngân hàng, Quản lý rủi ro trong hoạt động quỹ TDND
  Điện thoại: 0985.81.88.55
  Email: phuongnpy.py@hvnh.edu.vn
  Lý lịch khoa học (Click để xem)

 

12

 

Họ và Tên: Trần Thị Mãn

  Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Thạc sĩ Chính sách công
  Môn giảng dạy: Kế toán ngân hàng, Kế toán quỹ tín dụng nhân dân
  Điện thoại: 0982.960.710
  Email: mantt.py@hvnh.edu.vn  -  mantran04@gmail.com
  Lý lịch khoa học (Click để xem)

 

Tag: ,