Khoa Ngân hàng

Thứ tư, Ngày 23 tháng 02 năm 2022 09:35 AM

Hệ thống môn học:

1. Tài chính Tiền tệ

https://bit.ly/3JL339r

 

2. Ngân hàng TW

https://bit.ly/36nRUgq

 

3. Tín dụng Ngân hàng 1:

https://bit.ly/3sbx0K0

https://bit.ly/3LS1NmU

 

4. Tín dụng Ngân hàng 2:

https://bit.ly/3JJEgCM

https://bit.ly/3se2kId

 

5. Thanh toán quốc tế:

https://bit.ly/3Hc8hJQ

 

6. Kế toán Ngân hàng:

https://bit.ly/35h4RYY

https://bit.ly/35iPgZ4

 

7. Kỹ năng giao dịch:

https://bit.ly/3LQyjWD

https://bit.ly/3vqdWKf

 

8. Marketting Ngân hàng:

https://bit.ly/3s9rKXl

https://bit.ly/3p50zL9

 

9. Ngân hàng thương mại:

https://bit.ly/3HdgxJm

https://bit.ly/3LRdnyB

 

10. Quản trị Ngân hàng:

https://bit.ly/3BGByeq

https://bit.ly/3LTA05p

 

11. Quản trị rủi ro tín dụng:

https://bit.ly/3sX0Y3H

https://bit.ly/3IeFgP2

 

12. Tài chính quốc tế:

https://bit.ly/3p7Jf8A

 

13. Tài trợ dự án:

https://bit.ly/351KS0D

https://bit.ly/3IcoboM

Tag: ,