Khoa Tài chính

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 10:25 AM

 

01   Họ và Tên: Vũ Thị Huế
  Chức vụ:  Trưởng khoa
  Trình độ: Thạc sĩ
  Môn giảng dạy:
  Điện thoại CQ 0573.821.064   Cá nhân 0918.121.586
  Email: huevt@hvnh.edu.vn
  Lý lịch khoa học (Click để xem)

 

02   Họ và Tên: Nguyễn Thị Mỹ Dung
  Chức vụ: Phó khoa
  Trình độ: Thạc sĩ
  Môn giảng dạy:
  Điện thoại CQ: 0573 821064    ĐT cá nhân: 0905624629
  Email: dungntm.py@hvnh.edu.vn
  Lý lịch khoa học (Click để xem)

 

03   Họ và Tên:  Đào Tuấn Khanh
  Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Thạc sĩ
  Môn giảng dạy:
  Điện thoại:0948507587
  Email:khanhdt.py@hvnh.edu.vn
  Lý lịch khoa học (Click để xem)

 

04   Họ và Tên:  Nguyễn Thị Ngọc Điệp
  Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Thạc sĩ
  Môn giảng dạy:
  Điện thoại: 01269947227
  Email: diepntn.py@hvnh.edu.vn
  Lý lịch khoa học (Click để xem)

 

05   Họ và Tên:  Huỳnh Thị Đức Tâm
  Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Cử nhân
  Môn giảng dạy:
  Điện thoại: 0978 544 898
  Email: tamhtd.py@hvnh.edu.vn
  Lý lịch khoa học (Click để xem)

 

06   Họ và Tên:  Nguyễn Thị Hiền
  Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Thạc sĩ
  Môn giảng dạy: Tài chính doanh nghiệp, Tài chính học
  Điện thoại: 0942032989
  Email: hiennt.py@hvnh.edu.vn
  Lý lịch khoa học (Click để xem)
 

 

       
07   Họ và Tên: Ths.Lương Nhân Thiên
  Trình độ: Thạc sĩ
  Môn giảng dạy: Tài chính doanh nghiệp, Thuế
  Điện Thoại: 0908.607.645 -  0949.555.865
  Email: thienln@hvnh.edu.vn
  Lý lịch khoa học (Click để xem)
Tag: ,