Khoa Tài chính

Thứ hai, Ngày 24 tháng 05 năm 2021 03:46 PM

Hệ thống môn học:

1. Thị trường chứng khoán:

https://bit.ly/3hMIn6r

https://bit.ly/3u9BzCk

 

2. Phân tích Tài chính doanh nghiệp:

https://bit.ly/3fELISq

 

3. Tài chính doanh nghiệp:

https://bit.ly/2RzcLqk

https://bit.ly/2Sg5tHP

 

4. Marketing căn bản:

https://bit.ly/3uk2Ce5

 

5. Thuế:

https://bit.ly/3oJyest

 

Tag: ,