Kinh nghiệm quốc tế về nâng cao khả năng tiếp cận tài chính toàn diện và bài học cho Việt Nam

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 04:24 PM

Kinh nghiệm quốc tế về nâng cao khả năng tiếp cận tài chính toàn diện và bài học cho Việt Nam/Ths.Huỳnh Thu Minh Thư: Kỷ yếu hội thảo quốc gia thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Nam Trung bộ.-H.: Nxb Lao động xã hội, 2017; tr.323-tr.332.-Đầu trang tên sách ghi Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Học  viện Ngân hàng.

Tác giả: - Ths.Huỳnh Thu Minh Thư: Giảng viên khoa Kế toán Kiểm toán - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên
Toàn văn

Tag: ,