Kinh nghiệm quốc tế về tín dụng xanh và khuyến nghị chính sách

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 04:39 PM

Kinh nghiệm quốc tế về tín dụng xanh và khuyến nghị chính sách/Trần Thị Khánh Li: Ths.- Tạp chí Ngân hàng số 11/2017.- H.: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10 tháng 5/2017.- Tr51-55.
     Tác giả: - Trần Thị Khánh Li: Ths -  Giảng viên Bộ Môn kinh tế chính trị - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên.   

Tag: ,