Mô hình cho vay trả góp ngày 4 vòng bảo đảm-hướng đi mới trong hoạt động cho vay trả góp của các QTDND./Tiến sĩ Trần Thanh Long.- Bản tin Hiệp Hội Quỹ Tín dụng nhân dân Việt Nam .-số 1 tháng 1/2021.-H.: Hiệp Hội Quỹ Tín dụng nhân dân Việt Nam, 2021.-Tr54-

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 03:49 PM

Tác giả: - Trần Thanh Long: Tiến sĩ  -  Phó giám đốc - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên.

Tag: ,