Một số giải pháp thúc đẩy đào tạo tài chính vi mô tại quỹ tín dụng nhân dân/Ths.Nguyễn Thị Mỹ Dung; Ths Đào Tuấn Khanh

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 04:14 PM

Một số giải pháp thúc đẩy đào tạo tài chính vi mô tại quỹ tín dụng nhân dân/Ths.Nguyễn Thị Mỹ Dung; Ths Đào Tuấn Khanh .-Kỷ yếu tọa đàm khoa học phát triển chương trình đào tạo tài chính vi mô tại các Phân viện.-H.: Nxb Lao động xã hội, 2017; tr.52-tr.62.-Đầu trang tên sách ghi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Học  viện Ngân hàng
Tác giả: - Ths.Nguyễn Thị Mỹ Dung: Giảng viên - Phó Khoa Tài chính  - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên
- Ths.Đào Tuấn Khanh: Giảng viên Khoa Tài chính  - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên

 

Tag: ,