Một số vấn đề đặt ra đối với sự phát triển của các quỹ tín dụng nhân dân/Ths Hoàng Văn Tuấn; Nguyễn Đức Lệnh.- Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .-số 8 tháng 04/2016.-H.: Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam, 2016.-Tr36-37

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 03:42 PM

Tác giả:  - Ths. Hoàng Văn Tuấn -  Phó giám đốc  - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên.

Tag: ,