Đánh giá khả năng tiếp cận tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 04:25 PM

Đánh giá khả năng tiếp cận tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam/Ths. Huỳnh Ngọc Chương, Ths Lê Hoàng Đức: Kỷ yếu hội thảo quốc gia thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Nam Trung bộ.-H.: Nxb Lao động xã hội, 2017; tr.165-tr.174.-Đầu trang tên sách ghi Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Học  viện Ngân hàng.

Tác giả: Ths.Lê Hoàng Đức: Giảng viên Bộ Môn Kinh tế Chính trị - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên
 Toàn văn

Tag: ,