Đánh giá khả năng tiếp cận tín dụng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 04:44 PM

Đánh giá khả năng tiếp cận tín dụng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam/Ths Lê Hoàng Đức.- Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ.-Số 7 năm 2018.-H.: Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, 2018.-Tr16-21
Tác giả: Ths Nguyễn Hoàng Đức: Giảng viên Bộ Môn Kinh tế Chính trị - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên.
Toàn văn

Tag: ,