Những vấn đề cần lưu ý trong đánh giá rủi ro của tổ chức tài chính vi mô

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 04:19 PM

Những vấn đề cần lưu ý trong đánh giá rủi ro của tổ chức tài chính vi mô/Ths Võ Thị Hoàng Nhi, Ths Lê Thị Kim Huệ.-Thị trường tài chính tiền tệ.-H.: Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam. số 19 năm 2017; tr26-29.
Ths Lê Thị Kim Huệ: Giảng viên Phó Bộ môn Kinh tế Chính trị - HVNH-Phân viện Phú Yên
Ths võ Thị Hoàng Nhi: Giảng viên Khoa Ngân hàng - HVNH-Phân viện Phú Yên

Tag: ,