Những vấn đề cần lưu ý trong đánh giá rủi ro của Tổ chức Tài chính vi mô

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 04:29 PM

Những vấn đề cần lưu ý trong đánh giá rủi ro của Tổ chức Tài chính vi mô/Võ Thị Hoàng Nhi:Ths, Lê Thị Kim Huệ: Ths.- Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ; số 6 năm 2018.-H.: Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam, 2018.-Tr39-43.
Tác giả: - Lê Thị Kim Huệ: Ths. -  Phó Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế Chính trị - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên
              - Võ Thị Hoàng Nhi: Th.s -  Giảng viên Khoa Ngân Hàng - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên.
Toàn văn

Tag: ,