Những vấn đề cần lưu ý trong đánh giá rủi ro khi xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả tại quỹ tín dụng nhân dân./Ths Võ Thị Hoàng Nhi.- Tạp chí Ngân hàng .-số 9 tháng 5/2020.-H.: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2020.-Tr26-31, 36.

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 03:48 PM

Tác giả: - Võ Thị Hoàng Nhi: Th.s -  Giảng viên Khoa Ngân Hàng - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên.

Tag: ,