Nâng cao hiệu quả cho vay người nghèo thông qua các tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 04:11 PM

âng cao hiệu quả cho vay người nghèo thông qua các tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam/Trần Thanh Long: Th.s.- Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng số 158 tháng 7/2015.- H.: Học Viện Ngân hàng, 2015.- Tr33-40.

     Tác giả: - Trần Thanh Long: Th.s -  Giám đốc Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên.
                   Xem toàn văn

Tag: ,