Nâng cao hiệu quả phát triển tín dụng đối với hộ gia đình nông thôn qua hệ thống các quỹ tín dụng nhân dân tại Việt Nam/Trần Thanh Long: NCS.- Tạp chí Khoa học và đào tạo Ngân hàng số 176+177 tháng 1&2/2017.- H.: Học viện Ngân hàng, 2017.- Tr80-86.

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 03:43 PM

  Tác giả:  - Trần Thanh Long: Nghiên cứu sinh -  Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên.

Tag: ,