Phòng Đào tạo và Quản lý người học

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 01:56 PM

Phòng Đào tạo và Quản lý Người học

Điện thoại: 02573.824744 - 02573.810311

Email: dtqlkh.py@hvnh.edu.vn

 

01

 

Họ và tên: THS NGUYỄN THỊ HIỂN

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện Thoại: 0918957358

ĐTCQ: 02573.824744

Email: hient.py@hvnh.edu.vn

 

     

02

 

Họ và Tên: CN VÕ NGUYỄN THÀNH TRÌ

Chức vụ: Phó Phòng

Điện Thoại: 088929822

ĐTCQ: 02573810311

Email: trivnt@hvnh.edu.vn

 

   

03

 

Họ và Tên : THS. TRẦN BÌNH PHƯƠNG

Nhiệm vụ: 

Điện Thoại: 0836907868

ĐTCQ: 02573.824744

Email: phuongtb.py@hvnh.edu.vn

 

     

04

 

Họ và tên: TRƯƠNG QUỐC BẢO

Nhiệm vụ: Quản lý Thư viện

Điện Thoại: 0905829899

ĐTCQ 02573556735

Email: baotq.py@hvnh.edu.vn

     

 

05  

Họ và tên: LÊ THỊ THANH HẢI

Nhiệm vụ: Phụ trách phòng máy thực hành

Điện Thoại: 0986696798

ĐTCQ 02573810311

Email: hailtt.py@hvnh.edu.vn

     

 

06
 

Họ và Tên: NGÔ VĂN CHÁNH

Nhiệm vụ: 

Điện thoại: 0914187879

Email: chanhnv.py@hvnh.edu.vn

Lý lịch khoa học (Click để xem)

 
I. Cơ cấu và tổ chức
Phòng Đào tạo và Quản lý người học bao gồm:
1. Bộ phận Đào tạo và Quản lý Khoa học
2. Bộ phận Quản lý người học
3.Tổ Thông tin thư viện.

II. Vị trí, chức năng
Phòng Đào tạo và Quản lý người học là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của Phân viện, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Phân viện về định hướng phát triển, về quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo các bậc học theo kế hoạch của Học viện Ngân hàng (Học viện) và của Phân viện. Tham mưu cho Giám đốc Phân viện về thực hiện quản lý công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên; thực hiện các chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên; thực hiện công tác quản lý, tư vấn hướng nghiệp; kết nối và thống kê việc làm sinh viên sau khi tốt nghiệp. Tham mưu cho Giám đốc Phân viện về công tác thanh tra, khảo thí, tổ chức thực hiện thanh tra, khảo thí đảm bảo chất lượng giáo dục; triển khai và quản lý công tác thư viện; tổ chức và quản lý  thực hiện công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) của toàn Phân viện.
III. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Xây dựng và trình Giám đốc Phân viện các kế hoạch, các quy định hướng dẫn thực hiện quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Học viện về công tác đào tạo, NCKH và quản lý sinh viên áp dụng trong điều kiện của Phân viện.
2. Phối hợp với phòng Đào tạo của Học viện tổ chức triển khai và giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo của các khóa học tại Phân viện, triển khai quy trình đảm bảo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo kế hoạch của Học viện.
3. Xây dựng văn bản nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện về công tác đào tạo ở các trình độ, các hình thức đào tạo phù hợp với điều kiện tổ chức đào tạo của Phân viện trên cơ sở văn bản của Học viện. Đồng thời xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa, đạo đức, lối sống cho sinh viên. Xây dựng môi trường văn hóa, văn minh, lịch sự trong Phân viện. Tuyên truyền, hướng dẫn người học chấp hành chính sách pháp luật, quy chế, nội quy hiện hành; tổng hợp, báo cáo tình hình sinh viên cho Ban Giám đốc.
4. Tổ chức triển khai, quản lý và giám sát thực hiện kế hoạch đào tạo hàng năm của các hệ đào tạo đảm bảo nâng cao chất lượng và đúng quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo, của Học viện.
5. Làm đầu mối quản lý lưu trữ điểm xét tuyển, điểm thi học phần, điểm thi tốt nghiệp và bài thi kết thúc học phần của các hệ. Đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc cung cấp thông tin về điểm và các thông tin liên quan về đào tạo cho sinh viên, học viên. Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của sinh viên, phân loại sinh viên cuối mỗi học kỳ, năm học và khóa học. Tổ chức hoặc phối hợp với Học viện tổ chức thực hiện công tác phúc tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, đảm bảo tính chính xác, khách quan, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu của người học.
6. Phối hợp với Phòng Đào tạo của Học viện tổ chức công tác tuyển sinh các khóa, các hệ đào tạo và chịu trách nhiệm về đối tượng, điều kiện thí sinh dự thi tuyển, xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo và quy định của Học viện. Đồng thời tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định, chỉ định và phân công Ban cán sự lớp. Tiếp nhận, quản lý, kiểm tra hồ sơ, làm sổ học tập, thẻ cho sinh viên, làm thủ tục đăng ký tạm trú đối với sinh viên và quản lý hồ sơ sinh viên theo quy định. Phối hợp với giảng viên lên lớp và các đơn vị có liên quan quản lý sinh viên trên lớp, nội, ngoại trú; đồng thời là đầu mối giải quyết mọi vấn đề phát sinh có liên quan đến sinh viên  theo cơ chế "một cửa."
7. Đề xuất với Giám đốc Phân viện về việc liên kết đào tạo với các đơn vị trong và ngoài ngành. Tổ chức ký hợp đồng đào tạo theo đúng thủ tục, nguyên tắc quy định. Tổ chức ký hợp đồng thỉnh giảng và chịu trách nhiệm về mặt pháp lý cũng như chất lượng giảng dạy của giảng viên thỉnh giảng đối với các khóa đào tạo.
8. Thực hiện quản lý, tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho các khóa đào tạo theo quy định.
9. Tổng hợp và đánh giá kết quả giảng dạy, học tập hàng tháng, học kỳ, năm học. Hoàn thành các báo cáo đào tạo theo yêu cầu của Ban Giám đốc Phân viện, đồng thời thực hiện chế độ thông tin báo cáo với Học viện, Bộ Giáo dục & Đào tạo, với địa phương về lĩnh vực đào tạo.
10. Phối hợp với lãnh đạo các Khoa, Bộ môn kiểm tra việc chấp hành quy định về giảng dạy, kiểm tra chất lượng giảng dạy của giảng viên; xác nhận khối lượng công việc hoàn thành theo học kỳ, năm học cho từng môn học và từng giảng viên, làm căn cứ đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của giảng viên, đồng thời thanh toán vượt giờ cho giảng viên.
11. Trình Hội đồng Khoa học xét duyệt, nghiệm thu và quản lý các đề tài NCKH, sáng kiến cải tiến quản lý cấp Phân viện; đồng thời tiếp nhận, gửi các đề tài (công trình) NCKH của CBVC, sinh viên lên các cấp cao hơn.
12. Tổ chức hội thảo, hội giảng, hội nghị chuyên đề, toạ đàm... về giảng dạy, học tập và NCKH.
13. Đề xuất xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tự đánh giá chất lượng giáo dục tại Phân viện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện.
14. Quản lý và bảo mật  đề thi, bài thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp và tuyển sinh.
15. Xây dựng kế hoạch thanh tra đào tạo trình Giám đốc Phân viện phê duyệt và tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả thanh, kiểm tra. Đề xuất các biện pháp giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo trong Phân viện đảm bảo tính chính xác, khách quan, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu của người học, theo quy định của pháp luật...
16. Tổ chức các phong trào thi đua cho sinh viên; đề xuất các hình thức khen thưởng cho sinh viên có thành tích trong học tập, rèn luyện và hoạt động phong trào, xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm nội quy, quy chế.
17. Tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng với Phòng Quản trị - Dịch vụ, Phòng Tài chính - Kế toán, Ban cán sự lớp, Bí thư Đoàn TNCS HCM, Chủ tịch hội sinh viên, đội trưởng đội thanh niên xung kích, đội tự quản, … để nhận xét đánh giá tình hình học tập, rèn luyện của sinh viên trong tháng và triển khai công tác tháng tới; báo cáo cho Ban Giám đốc (qua phòng Tổ chức - Hành chính), đồng thời nhận xét  trong buổi chào cờ vào thứ 2 của tuần đầu tháng.
18. Tổ chức đối thoại định kỳ giữa Giám đốc Học viện, Giám đốc Phân viện với sinh viên; tổ chức tư vấn nghề nghiệp, việc làm, tâm lý xã hội cho sinh viên, theo dõi tình hình có việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường.
19. Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với sinh viên.
20. Thường trực các hội đồng: hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên; hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên; hội đồng xét cấp học bổng, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí cho sinh viên.
21. Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương, xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch về công tác quản lý sinh viên, giải quyết kịp thời các vụ việc có liên quan đến sinh viên, tổ chức, triển khai thực hiện công tác quản lý sinh viên nội, ngoại trú theo quy định.
22. Tổ chức các buổi lễ thuộc lĩnh vực đào tạo và công tác sinh viên như: khai giảng, bế giảng, sơ kết, tổng kết năm học, khóa học, chào cờ đầu tháng,...
23. Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán kiểm tra, đôn đốc việc thu học phí, phí về nhà ở, điện, nước, …của sinh viên. Chủ trì kiểm tra việc chấp hành nội quy khu ký túc xá  của người học kể cả trong và ngoài giờ hành chính.
24. Thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự với cơ quan quân sự địa phương đối với số sinh viên mới nhập học, đồng thời làm thủ tục chuyển nghĩa vụ quân sự khi sinh viên ra trường.
25. Giải quyết công việc hành chính và các hoạt động có liên quan đến sinh viên, phối hợp với các đơn vị khác trong công tác có liên quan đến sinh viên.
26. Theo dõi việc làm của sinh viên tốt nghiệp ra trường.
27. Đề xuất các biện pháp thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng và các tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật.
28. Làm công tác thông tin thư viện, quản lý Website, quản lý phòng truyền thống và quản lý phòng máy, phối hợp với Phòng Quản trị - Dịch vụ bố trí giảng đường học của Phân viện.
29. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Phân viện.
30. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Phân viện giao.
Tag: ,