Phòng Quản trị - Dịch vụ

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 02:27 PM

Phòng Quản trị - Dịch vụ

Điện thoại: 0257.3827751                 
Email: qtdv.py@hvnh.edu.vn
 

       
01   Họ và Tên: Ths. Đào Duy Tiên
  Chức vụ   : Trưởng phòng
  Điện thoại cơ quan: 0257.3827751
  Điện Thoại: 0941.281188 - 0961040979
  Email: tiendd@hvnh.edu.vn
   
       
02   Họ và Tên: Ths. Nguyễn Công Trứ
  Nhiệm vụ: Cán bộ Quản lý tài sản
  Điện thoại cơ quan: 0257.3827751
  Điện Thoại: 0973.141523
  Email: trunc.py@hvnh.edu.vn.vn
   
       
03   Họ và Tên: Nguyễn Kim Lưu
  Nhiệm vụ: Quản lý điện nước
  Điện thoại cơ quan: 0257.3827751
  Điện Thoại: 0905.147539
  Email: luunk.py@hvnh.edu.vn.vn
   
       
04   Họ và Tên:  Lê Thị Bình
  Nhiệm vụ: Nhân viên phục vụ Nhà khách, KTX
  Điện thoại cơ quan: 0257.3827751
  Điện Thoại: 0898.177691
  Email: binhlt.py@hvnh.edu.vn
   
       
05   Họ và Tên:  Nguyễn Văn Hiệu
  Chức vụ: Tổ trưởng tổ bảo vệ, chăm sóc cây xanh
  Điện thoại cơ quan: 0257.3827751
  Điện Thoại: 0387.247147
  Email: hieunv.py@hvnh.edu.vn
   
       
06   Họ và Tên: Lê Xuân Hùng
  Nhiệm vụ: Nhân viên bảo vệ, chăm sóc cây xanh
  Điện thoại cơ quan: 0257.3827751
  Điện Thoại: 0914.157441
  Email: hunglx.py@hvnh.edu.vn
   
   

 

I. Vị trí và chức năng
Phòng Quản trị - Dịch vụ là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của Phân viện, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Phân viện về công tác xây dựng cơ bản, phát triển và sử dụng cơ sở vật chất của Phân viện. Thực hiện quản lý đất đai, mua sắm và quản lý tài sản của Phân viện. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ đào tạo và cung ứng dịch vụ.
II. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Xây dựng kế hoạch về xây dựng cơ bản, sữa chữa, mua sắm, thanh lý tài sản của Phân viện.
2. Quản lý toàn bộ tài sản, đất đai, nhà cửa, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Phân viện. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong việc sử dụng, quản lý cơ sở vật chất và trang thiết bị theo quy định của Nhà nước và của Giám đốc Phân viện.
3. Quản lý và sử dụng có hiệu quả hệ thống giảng đường, tổ chức thực hiện tốt công tác phục vụ giảng đường (nước uống, vệ sinh, môi trường; đóng mở cửa hội trường, quản lý micro, điều khiển máy chiếu, quản lý hiệu lệnh các ca/tiết học); Đảm bảo việc cung cấp điện, nước, âm thanh, ánh sáng, các thiết bị, cơ sở vật chất tại trụ sở Phân viện để phục vụ giảng dạy, học tập và sinh hoạt của người học.
4. Quản lý Nhà ở học viên A1, các ký túc xá csinh viên  theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo điều kiện vật chất cần thiết cho nhu cầu sinh hoạt, học tập của người học; phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài Phân viện đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn trong khu nhà ở học viên và ký túc xá sinh viên.
5. Quản lý hệ thống mạng, phòng họp trực tuyến, hệ thống thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Phân viện.
6.Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Phân viện.
7. Soạn thảo và chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với các hợp đồng về xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản, sửa chữa, thuê tài sản...của Phân viện, đồng thời giám sát việc thực hiện các hợp đồng  và thanh lý hợp đồng theo quy định.
8.Thường trực các hội đồng liên quan đến: xây dựng cơ bản, sửa chữa, quản lý, mua sắm, thanh lý tài sản; chịu trách nhiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống bão lụt trong Phân viên.
9. Phối hợp với phòng Tài chính - Kế toán định kỳ kiểm kê đánh giá tài sản và kiến nghị đề xuất các biện pháp giải quyết.
10. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cơ quan, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho CBVC, người học, chịu trách nhiệm về công tác an ninh, trật tự của Phân viện.
11. Tôn tạo cảnh quan và chăm sóc cây xanh trong toàn Phân viện.
12. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành, của Học viện và của Phân viện.
14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Phân viện giao.
III. Cơ cấu tổ chức
Phòng quản trị - Dịch vụ gồm các bộ phận
1.Tổ quản trị
2. Tổ dịch vụ
3. Tổ bảo vệ, chăm sóc cây xanh
Tag: ,