Phòng Tài chính - Kế toán

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 02:24 PM

Phòng Tài chính - Kế toán

Điện thoại: 02573.823.998

Email: tckt.py@hvnh.edu.vn

 

       
    Họ và Tên: Ths. Nguyễn Quỳnh Giang
  Chức vụ: Trưởng phòng
  Điện thoại cơ quan: 02573.823.998
  Điện Thoại: 0974.453.696
  Email: giangnq@hvnh.edu.vn
   
       
    Họ và Tên:  Nguyễn Trung Thành
  Nhiệm vụ: Kế toán viên
  Điện thoại cơ quan: 02573.823.998
  Điện Thoại: 0387.244.863
  Email:  thanhnt.py@hvnh.edu.vn
   
       
    Họ và Tên: Ths. Nguyễn Thị Vân
  Nhiệm vụ: Kế toán viên
  Điện thoại cơ quan: 02573.823.998
  Điện Thoại: 0942.001822
  Email: vannt.py@hvnh.edu.vn
       
    Họ và Tên: Ths. Trần Thị Mến
  Nhiệm vụ: Kế toán viên
  Điện thoại cơ quan: 02573.823.998
  Điện Thoại: 0374.717.473
  Email: mentt.py@hvnh.edu.vn
   

 

1. Vị trí, chức năng
Phòng Tài chính – Kế toán là đơn vị thuộc bộ máy tổ chức của Học viện Ngân hàng – Phân viện Phú Yên, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Phân viện về công tác tài chính, kế toán. Tổ chức khai thác, quản lý các nguồn thu, kinh phí theo chế độ quy định của Nhà nước.


2. Nhiệm vụ, quyền hạn
- Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của Phân viện theo quy định của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện, trình Giám đốc Phân viện phê duyệt. Lập dự toán kinh phí hàng năm, gửi Học viện để tổng hợp dự toán kinh phí của toàn Học viện.
- Quản lý và hướng dẫn các đơn vị của Phân viện sử dụng các nguồn thu và kinh phí theo đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của Phân viện.
- Tham gia soạn thảo và giám sát các hợp đồng kinh tế của Phân viện; Quản lý thu - chi, thực hiện công tác hạch toán kế toán đúng quy định.
- Đề xuất các biện pháp khai thác và quản lý nguồn thu, chống thất thu, tham gia đề xuất các phương án phân phối nguồn thu, đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách về kế toán và quản lý tài chính trong Phân viện theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện kiểm tra, giám sát về chi phí trong xây dựng, sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị của Phân viện.
- Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ, viên chức tại Phân viện. Thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước theo quy định.
- Tham gia kiểm kê tài sản và kiến nghị đề xuất biện pháp giải quyết, xử lý.
- Quản lý tài chính đối với tài sản của Phân viện. Lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định của Nhà nước. Thực hiện chế độ báo cáo kế toán theo quy định của Nhà nước và Học viện.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Phân viện giao.
 

Tag: ,