Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Ngân hàng tại Việt Nam//Ths Nguyễn Phan Yến Phương

Thứ sáu, Ngày 26 tháng 02 năm 2021 03:16 PM

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Ngân hàng tại Việt Nam//Ths Nguyễn Phan Yến Phương: Kết nối nhà trường với doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học ngành Ngân hàng: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia.-H.: Lao Động Xã hội, 2020.-Ttr364-tr.373
Đầu trang tên sách ghi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Học viện Ngân hàng.
Toàn văn


     Toàn Văn

Tag: ,