Phát triển tín dụng vi mô trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 04:24 PM

Phát triển tín dụng vi mô trên địa bàn tỉnh Phú Yên/Ths. Nguyễn Thị Đông, Ths Nguyễn Thị Hồng Ánh: Kỷ yếu hội thảo quốc gia thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Nam Trung bộ.-H.: Nxb Lao động xã hội, 2017; tr.175-tr.180.-Đầu trang tên sách ghi Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Học  viện Ngân hàng.

Tác giả: Ths.Nguyễn Thị Đông: Chủ nhiệm Bộ Môn Kinh tế Chính trị - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên
Toàn văn

Tag: ,