Tác động chính sách phát triển thủy sản nghị định 67 đến tiếp cận tín dụng của ngư dân Nam Trung bộ

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 04:27 PM

Tác động chính sách phát triển thủy sản nghị định 67 đến tiếp cận tín dụng của ngư dân Nam Trung bộ/Ths. Nguyễn Thị Ngà: Kỷ yếu hội thảo quốc gia thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Nam Trung bộ.-H.: Nxb Lao động xã hội, 2017; tr.269-tr.284.-Đầu trang tên sách ghi Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Học  viện Ngân hàng.

Tác giả: - Ths.Nguyễn Thị Ngà: Giảng viên khoa Ngân hàng - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên
  Toàn văn

Tag: ,