Tác động của tài chính vi mô đến cuộc sống phụ nữ

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 04:31 PM

Tác động của tài chính vi mô đến cuộc sống phụ nữ/Nguyễn Thị Ngọc Điệp:Ths.- Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ; số 13 năm 2020.-H.: Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam, 2020.-Tr41-44.
Tác giả:  - Nguyễn Thị Ngọc Điệp:Ths. -  Giảng viên Khoa Tài chính - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên.

Toàn văn

Tag: ,