Thư viện

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 02:45 PM

 

    Thư viện Học viện Ngân hàng  Phân viện Phú Yên (PVPY) nằm trong Hệ thống Thư viện của toàn Học viện Ngân hàng với hàng ngàn bản tài liệu đa dạng và phong phú. Đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và học tập của giảng viên, sinh viên. Hệ thống thư viện được kết nối Internet và liên kết với nhiều cơ sở dữ liệu của các thư viện, tạp chí quốc tế.
     NHIỆM VỤ:
1. Lưu giữ, quản lý thông tin, tư liệu và thư viện phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), triển khai ứng dụng và quản lý; nghiên cứu, thu thập, xử lý, thông báo, phổ biến và cung cấp tin, tài liệu khoa học, dịch vụ thông tin phục vụ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên cao học.
2. Triển khai các hoạt động NCKH thuộc lĩnh vực thông tin - thư viện; ứng dụng kết quả NCKH nhằm hiện đại hóa hoạt động thư viện, phát triển thư viện số phục vụ đại học nghiên cứu.
     Ngoài Thư viện PVPY, sinh viên còn được quyền sử dụng các sản phẩm thông tin và dịch vụ của Thư viện Trung tâm Học viện Ngân hàng Hà Nội.

 

 

Tag: ,